Menu

Правила GoFundEd

Правила регулюють порядок фінансування проектів на GoFundEd (надалі “Краудфандинг”). Адмініструє проект громадська організація “На Часі” (“Організація”).

Терміни:

Учасник – фізична або юридична особа, яка має намір взяти участь у Краудфандингу та прийняла умови даних правил та Правил Користування.
Ініціатор Проекту — учасник, який має обліковий запис (зареєструвався) на Сайті та який надає Організації інформацію про Проект для подальшого розгляду, реєстрації і публікації Проекту на Сайті.
Доброчинець – учасник, який здійснює добровільний внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Сайту.
Проект – освітня ідея, що належить Ініціатору Проекту та розміщена на Сайті, яка створює додаткову цінність для інших та впливає позитивно на освітнє середовище.
Внесок – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

Загальні положення

1.1. Мета Краудфандингу – зібрати освітні проекти Метою Програми є збір актуальних, освітніх Проектів на Сайті, а також акумулювання Внесків Доброчинців з метою їх подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.
1.2. Усі Внески здійснюються добровільно.
1.3. Учасник зобов’язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі у Програмі. Надавши Проект на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов’язків Учасника за даною Програмою та Правилами, Учасник надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник не погоджується з Правилами Програми (повністю або частково), йому не надається статус Учасника Програми.
1.4. Якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Краудфандингу з будь-яких причин, Учасник повинен утриматися від участі у Програмі.

2. Умови реєстрації проекту

2.1. Ініціатор Проекту гарантує, що інформація стосовно Проекту, яку він надає Організації, є повною, законною та достовірною.
2.2. До участі у Краудфандингу (реєстрації та публікації на Сайті) допускаються Проекти, які не порушують даних Правил, Правил Сайту та чинного законодавства. Не допускаються до участі у Програмі Проекти, які не мають прозорого плану їх реалізації, а також Проекти, спрямовані на отримання комерційної вигоди.
2.3. Якщо Ініціатор пропонує Доброчинцям отримання винагороди за здійснення Внесків або за вчинення будь-яких інших дій, він зобов’язаний надати детальний опис такої винагороди, а також умов і строків її отримання, на Сайті. Усі витрати, пов’язані з такими винагородами, здійснюються Ініціатором та/або Виконавцем проекту самостійно та не відшкодовуються Організацією.
2.4. Організація залишає за собою право запросити у Ініціатора додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються умов реалізації Проекту. Ініціатор Проекту зобов’язаний надати таку інформацію протягом 5 (п’яти) днів з дня направлення Організацією відповідного запиту Ініціатору.
2.5. Остаточне рішення щодо участі Проекту у Краудфандингу і публікації Проекту на Сайті, належить Організації. Організація залишає за собою право відмовити Проекту або видалити вже зареєстрований та відкликати опублікований на Сайті Проект у випадку, якщо Ініціатор Проекту порушує умови даних Правил.

3. Фінансові умови програми

3.1. Ініціатор самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, а також термін, протягом якого така сума повинна бути зібрана за допомогою Краудфандингу (не більше 60 днів). Після реєстрації та публікації Проекту на Сайті Ініціатор Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору.
3.2. Термін, протягом якого Ініціатор Проекту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів, не може перевищувати 60 календарних днів з дати публікації Проекту на Сайті.
3.3. Ініціатор Проекту отримує зібрані Організацією від Доброчинців Внески тільки у разі, якщо Проект зібрав за допомогою Програми повну суму грошових коштів за встановлений щодо цього Проекту строк. Зібрані грошові кошти перераховуються Ініціатору Проекту після підписання між Організацією та Виконавцем Проекту Угоди про надання гранту.
3.5. При перерахуванні Ініціатору Проекту грошових коштів відповідно до п.3.3 даних Правил Організація самостійно утримує з цієї суми адміністративні витрати у розмірі 10 відсотків, що скеровуються на розвиток веб-ресурсу і популяризацію, а також можливі комісії платіжних систем.
3.6. Перерахування зібраних Організацією грошових коштів на рахунок Ініціатора Проекту може здійснюватися у повному обсязі однією транзакцією або здійснюватися кількома окремими транзакціями та за умов цільового використання цих коштів, що підтверджується Ініціатором Проекту відповідними розрахунковими документами. Більш детальні умови Організація та Ініціатор Проекту встановлюють в Угоді про надання гранту.
3.7. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, вважаються благодійною фінансовою допомогою.
3.8. У разі виплати зібраних Внесків Ініціатору проекту Організація має право утримати з суми виплати усі необхідні податки, які Організація зобов’язана сплатити у зв’язку з виплатою Внесків як податковий агент (наприклад, податок з доходів фізичних осіб, якщо грошові кошти отримує фізична особа і т.п.).
У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства обов’язок безпосередньої сплати податків при отриманні грошових коштів Ініціатор проекту покладаються на самого Виконавця, він зобов’язується своєчасно та у повному розмірі сплатити всі необхідні податки від отриманої ним суми грошових коштів.
3.9. У разі, якщо Проект не зібрав загальну суму грошових коштів протягом встановленого строку, Внески можуть бути перенаправлені в повному чи частковому обсязі (без утримання будь-яких комісій і адміністративних витрат) Доброчинцями, що їх зробили, на інші освітні Проекти, що беруть участь у Краудфандингу.

4. Права та обов’язки

4.1. Учасник має право:
– зареєструватись на Сайті;
– реєструвати та подавати на розгляд Організації Проект з метою його подальшої публікації на Сайті;
– користуватися усіма можливостями Програми запропонованими Організацією на Сайті;
– здійснювати Внески на користь будь-якого, обраного Учасником, Проекту;
4.2. Учасникові заборонено:
використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, окрім встановлених на Сайті. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Ініціатором Проекту таких Внесків;

5. Обмеження відповідальності

5.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов’язаннями Ініціатора Проекту щодо можливості отримання Доброчинцем будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.
5.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у Краудфандингу.
5.3. Організація не гарантує відповідність Проектів цілям і очікуванням Учасника.
5.5. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у Краудфандингу.
5.6. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. До моменту участі у Програмі та прийняття умов даних Правил будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз’яснень щодо положень даних Правил. Якщо Учасник приймає умови Правил Програми, від підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

6. Інші умови

6.1. Організація має право вносити доповнення та роз’яснення до даних Правил. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації.
6.2. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даною Програмою та Правилами третій стороні. Автор та/або Виконавець Проекту не може поступитися своїми права та обов’язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації.
6.3. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв’язку з участю у Програмі, застосовується законодавство України.

  TOP