Menu

Ляльковий театр «IN»

Не профінансований
25%
До завершення
0 
днів залишилось
 • Зібрано:

  13,000
 • Бюджет:

  52,899
 • Доброчинців:

  7

Ми команда звичайної середньої школи №6 міста Дніпра. У нашій школі вже 6 років навчаються діти за інклюзивною формою.

Створення лялькового театру – давня мрія багатьох учнів та педагогів.

Наш проект унікальний, адже ляльковий театр – мистецтво синтетичне, яке потребує багатьох умінь і навичок. Щоб показати невеличку виставу, необхідно не тільки вивчити ролі, а й виготовити ляльки, декорації, реквізит, навчитися говорити за різних персонажів та виконувати пісні й музичні номери. Та найбільш цінним є сам процес підготовки вистави.

Через залучення у дивовижний процес створення казки чи історії своїми руками діти можуть:

 • спробувати себе в ролі актора чи режисера, співучасника дійства,
 • навчитися взаємодіяти з іншими членами команди, слухати й чути інших, говорити про свої потреби й бажання.
 • навчитися різних ремесел, які в майбутньому можуть стати основою професії.

 

Більшість дітей нашої школи, які навчаються за індивідуальною та інклюзивною формами, мають розлади аутичного спектру, а для таких дітей найскладніше – встановлювати зв’язки з іншими людьми. Соціалізація, включення в загальний процес підготовки вистави поряд з умовно типовими дітьми – основне завдання майбутнього театру. І як кінцева мета – профорієнтація, адже більшість дітей мають різні творчі здібності й цілком можуть у майбутньому реалізувати себе у креативних індустріях. Участь у підготовці вистав стане чудовою нагодою для самореалізації та допоможе зрозуміти, що ми всі різні й другом може стати кожен.

У нас уже є група сценаристів, що переробила кілька українських народних казок для вистави у шкільному ляльковому театрі. Проводяться заняття з вокалу та логопедичні заняття. Ми маємо домовленість з режисером театру для дітей з синдромом Дауна про проведення майстер-класів, а також зустрічалися з колективом Дніпровського лялькового театру й заручилися їхньою підтримкою у підготовці вистави та проведенні майстер-класів з виготовлення ляльок.

Ми плануємо розвивати проект у трьох напрямках: 

 • Play (драматургія та гра)
 • Sound (музика і вокал)
 • Art (декорації, ляльки, костюми)

 

Кожен з напрямків існуватиме як окрема секція чи гурток, кожен матиме свій графік роботи та цілі.

Вистава не самоціль, але обов’язкова мета, досягши якої, ми плануємо:

 • показати її в інших школах міста Дніпра, передуючи міні-фільмом про її створення;
 • розповідати про історію зародження проекту на платформі GoFundEd та спонукати інших до власних дій, ініціатив, не чекаючи директив та допомоги “зверху”;
 • випустити методичний посібник з організації лялькового театру в звичайній середній школі.  

Ми докладемо усіх зусиль, щоб інклюзивний ляльковий театр  існував і активно функціонував у школі, працювали усі секції і раз на півріччя відбувалася прем’єра вистави. А потім – гастролі, участь у творчих конкурсах і головне – максимальний розвиток творчих здібностей дітей та вибір ними креативного фаху.

#theaterin

English version

We are the heads of the Regular High School Number 6 of the Dnieper. At our school for the last six years children have been studying in an inclusive form.

Creating a puppet theatre has been a long dream for many of the pupils and teachers.

Our project is unique because the puppet theatre is a synthetic art that requires many skills and abilities. To show a small show, you need not only to study roles, but also to make dolls, decorations, requisites, learn to speak for different characters and perform songs and musical numbers.

But the most valuable part is the process of preparing the play. Due to their involvement in the wonderful process of creating a fairy tale or story, the children can:

 • try yourself as a director or actor, an accomplice in an action.
 • learn to interact with other team members, listen to and hear others, talk about their needs and desires.
 • learn a variety of crafts, which in the future could become the basis of their profession.

 

Most children in our school, who study in an individual and inclusive form, have autism spectrum disorders, and the hardest part for such children is to establish relationships with other people. Socialization, inclusion in the general process of preparation for the performance along with conventionally typical children, is the main purpose of the future theatre. The ultimate goal is career guidance, because most children have different creative abilities and may well be able to realize themselves in creative industries in the future. Participating in the training will be a great opportunity for self-realization and will help them to understand that we are all different and can be whoever we choose to be.

We already have a group of screenwriters, who have reworked several Ukrainian folk tales for the performance at the school puppet theatre. We have an agreement with the director of the theatre for children with Down syndrome about conducting master classes, and also met with the team of the Dnieper Puppet Theatre and obtained their support in preparing the performance and conducting master classes for the manufacture of dolls.

We plan to develop the project in three directions:

 • drama and play
 • sound
 • art

 

Each of the directions will exist as a separate section, each with its own schedule of work and goals.

The performance is not the end in itself, but a compulsive goal, which we have achieved, we plan:

 • show it in other schools of the city of Dnipro, followed by a mini-film about its creation
 • talk about the story of the birth of the project on the GoFundEd platform and encourage others to take their own actions and initiatives, without waiting for directions and not waiting for help.
 • issue a methodical manual on organizing a puppet theatre in a regular high school

 

We will make all possible to ensure that the inclusive puppet theatre exists and functions actively in the school, all sections work and once every six months the premiere of the performance will take place. And then – touring, participation in creative competitions and, most importantly, the maximum development of creative abilities of children and choice of their creative specialty.

#theaterin

Розкажить про проект в соціальних мережах:

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP