Menu

Радіо “Cool school”

Частково профінансований
51%
До завершення
0 
днів залишилось
 • Зібрано:

  57,750
 • Бюджет:

  113,001
 • Доброчинців:

  28

Путівником в опрацюванні ідеї став курс “Дизайн-мислення для інновацій” від Школи бізнесу Дарден у США, проходження якого було однією з умов конкурсу “Я – інноватор!” від освітньої організації “Фонд Випускників України”.  
A guide to the development of the idea was the Design-Thinking for Innovation course from the Darden School of Business in the USA, which was one of the conditions of the contest “I am an Innovator!” announced by educational organization Alumni Fund Ukraine.

Сучасні діти вміють критично мислити, аналізувати та знаходити рішення. Вони позитивно впливають на середовище, у якому зростають, не бояться помилятися, бути активними та комунікабельними, вміють відстоювати власну точку зору.

Сумніваєтесь, що так буває? Дарма!

І ось вам доказ: наші учні вирішили створити шкільне радіо яке стане освітнім центром для всієї школи, а можливо, і більше.

Хтось може сказати: “Ей, це ж минуле століття!”

А ми відповімо: “Окей. Ви просто ще не знаєте наших учнів. Їхнє радіо буде крутим, бо всі наші випуски передач будуть про сучасне життя!” 

microphone

 • Старшокласники вже провели кастинг діджеїв.
 • Учні склали цілий список цікавих особистостей, які стануть гостями наших ефірів.  
 • Шкільні психолог та тренер готові вести власні рубрики корисних порад.
 • “Відкритий мікрофон” стане корисним для тих, хто хоче поділитися ідеями.

 

work_01

Ми не обмежимося шкільними ефірами та спробуємо розширити свою аудиторію за допомогою інтернет-трансляцій. Можливо, надихнемо й інші школи на схожу ініціативу.

radioПошук, обробка та подача інформації, вирішення спільних проблем, самореалізація, проведення конкурсів, оголошення і багато іншого! Діти матимуть чудову нагоду бути ініціаторами та центром шкільних подій, відчують себе значущою частиною великої спільноти. У майбутньому такі активні школярі стануть справжньою знахідкою для коледжу, університету – і що найважливіше – для своєї держави, бо здобудуть компетенції, важливі для побудови гідного життя у глобальному сучасному світі.

Основне завдання радіо – розважити, але кожен вчитель зможе скористатися нагодою і в цікавій формі подати інформацію зі свого предмету. Ми вже з нетерпінням чекаємо і готуємося до таких науково-популярних випусків!

work_02

Путівником в опрацюванні ідеї став курс “Дизайн-мислення для інновацій” від Школи бізнесу Дарден у США, проходження якого було однією з умов конкурсу “Я – інноватор!” Ми стали переможцями цього конкурсу та виграли стартову підтримку – 15 тисяч гривень від інноваційної компанії Grammarly для реалізації нашого проекту. Але, щоб реалізувати весь проект нам необхідна також і ваша допомога.

budget

Віримо, що ми вийдемо в ефір і запалимо ваші серця!

#coolschoolradio

lineEnglish version

Modern children can think critically, analyze and find solutions. They have a positive effect on the environment in which they grow up, they are not afraid of making mistakes, being active and sociable, defending their own point of view.

Do you doubt that it is possible?

And here is a proof for you: our students decided to create a school radio that would become an educational center for the whole school, and possibly more.

Someone can say: “Hey, this is the past century!”

And we will answer: “Okay. You just do not know our students yet. Their radio will be cool, because all our releases will be about modern life! “

microphone

 • Senior pupils have already casted DJs.
 • The students made a list of interesting personalities that will become guests of our broadcast.
 • A school psychologist and trainer are ready to keep a heading on the radio and give useful advice.
 • An “open microphone” will be useful for those who wants to share ideas

work_01

We do not restrict ourselves to school broadcasting and we will try to broaden our audience through online broadcasts. Perhaps we will inspire other schools to a similar initiative.

radioProcessing and submitting information, solving common problems, self-realization, conducting contests, announcements and much more! Children will have a great opportunity to be the initiators and the center of school events, will feel a significant part of the big community. In the future, such active students will become a real find for college, university – and most importantly – for their state, because they will acquire competences that are important for building a decent life in the global modern world.

The main task of the radio is to entertain, but each teacher can take advantage of the opportunity and in an interesting form to teach his subject. We are already looking forward to preparing for such popular scientific issues!

work_02

A guide to the development of the idea was the Design-Thinking for Innovation course from the Darden School of Business in the USA, which was one of the conditions of the contest “I am an Innovator!” We won this competition and got the startup support of 15 thousand hryvnas from the innovative company Grammarly for realization of our project. But, in order to realize the whole project, we also need your help.

budget_eng

We believe that we will get on the air and burn your hearts!

Розкажить про проект в соціальних мережах:

0 Comment
  TOP